ده‌رباره‌ی ئێمه

ده‌رباره‌ی میدیا فود

کومپانیای میدیافود له سالی 1998 دامزراوه

CTEXTs.

 

 

به‌رهه‌مه‌کانی ئیمه بریتیه له هه‌مو جوریک وشکه‌به‌ر، میوژ، فستق، خورما، زافه‌ران، بادام، گویز


FTEXTs.

See Examples

 

 

 

STEXTs

LTEXTs.

ETEXTs

PTEXTn.